Final Fantasy Tactics: Ivalice. Rozdział dziesiąty. + GRA/ ANKIETA

BLOG
611V
Final Fantasy Tactics: Ivalice. Rozdział dziesiąty. + GRA/ ANKIETA
Bartol-BB | 10.04.2019, 20:10

Witajcie! Dziś spróbujemy czegoś nowego- prócz dawki ujęć z plansz przygotowałem dla Was grę, w której każdy może wziąć udział. Mianowicie gra ta jest w formie ankiety, dzięki której wykonacie akcję Felixem! Ruszamy!

          Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i zainteresowanie- na dzień dzisiejszy Gra Słów ma przeszło osiem tysięcy odsłon! To całkowite szaleństwo i daje, nomen omen, słowo, że nie spodziewałem się takich liczb:) Postaram się, by i ten wpis Wam się spodobał!


          Kilka zdjęć planszy, do której przygotowałem parę nowych elementów z papercraftu. Odkryłem nową grubość papieru modelarskiego i jak się okazało jest idealny do budowy wysokich budynków o skomplikowanej fakturze elewacji na przykład przejścia, łuki czy gzymsy.

          Ponadto wpadłem na pomysł budowy długiej, wąskiej partii terenu, którą można użyć do budowy mostów lub murów! Znalazłem też w meandrach szafek naklejki imitujące mech, które używałem do modeli bitewniaków- przypomniałem sobie jaki świetny efekt one dają! Dodatkowo wpadłem na pomysł jak uatrakcyjnić estetykę większych połaci terenu planszy- na sztywną koszulkę na dokumenty naniosłem kratę i włożyłem w nią wydrukowaną teksturę trawy. Efekt mi się spodobał i zrobiłem kilka takich dzięki czemu możemy żonglować różnymi teksturami w zależności od potrzeb- trawa, kostka brukowa, czy choćby przedstawiona Wam tutaj, wzburzona woda!


           Przejdźmy zatem do atrakcji dzisiejszego spotkania.

Tak jawi nam się walka:

Nasza postać:

Imię: Felix Farris Tharran, Rasa: Hume, Level Postaci: 5, Job i level: Knight 1. Speed: 6

Felix dzierży miecz Separator. Może nim zadać podwójne, krytyczne obrażenia z 5% szansą i wykonać wielokrotny atak, Combo z 5% szansą.

 

Przeciwnicy:

 

BombLVL 5 Speed: 5

 

FlanLVL 5 Speed: 5

IchthonLVL 7 Speed: 5

Dla przypomnienia: im wyższy współczynnik Speed postaci, tym szybciej ładuje się pasek CT. Gdy pasek CT naładuje się do wartości co najmniej 100, wtedy postać ma turę.

Felix ma CT=102 i jest jego tura. Może wykonać ruch i akcję- wtedy z CT odejmuje się 100, może wykonać ruch LUB akcję- wtedy odejmuje się z CT 80, może nic nie robić i wtedy odejmuje się CT 60.

Felix ma Move= 4, więc może ruszyć się o 4 pola od pozycji, na której stoi (fioletowy kryształ) i Jump=3 więc może poruszać się wzwyż o 3cm.

Czerwonymi kryształami zaznaczyłem zasięg ruchu Felixa:

Na potrzeby tej walki Felix może podjąć następujące działania:

a) Wykonać ruch i zaatakować Bombę od jej frontu (-100CT) i naraża się na jej Reakcję.

b) Wykonać ruch i zaatakować Flanod jej frontu (-100CT) i naraża się na jej Reakcję.

c) Wykonać ruch i zaatakować Flanod jej boku lewego (-100CT) i naraża się na jej Reakcję.

d)Wykonać ruch i zaatakować Flanod jej boku prawego (-100CT) i naraża się na jej Reakcję.

e)Nie wykonywać ruchu i zaatakować Ichthona od jego frontu dzięki umiejętności STONE, pochodzącej od jobu Squire (-80CT) dzięki czemu pozostanie na polu i nie naraża się na Reakcję. Obrażenia są losowe, mogą wynieść 4DMG lub 8DMG w zależności od rzutu kością D2. Ponadto po trafieniu z 50% szansą może odepchnąć cel o jedno pole.


          Tak wyglądają możliwości Felixa. To, z której skorzysta zależy wyłącznie od Was. Wyniki ankiety będą miały wpływ na to, jak potoczy się walka. Za jakiś czas opublikuję kolejną fazę walki i sprawdzimy jakie będą jej kolejne etapy i znów zadecydujecie o jej dalszych losach!

          Co do rzutów kośćmi, przy następnym wpisie zamieszczę wideo, na którym wykonam wszystkie rzuty w taki sposób, byście nie mieli wątpliwości o ich prawdziwości.

Dzięki za uwagę i do następnego razu!:)

 

         

          At the very beginning I would like to thank everyone for their support and interest - now the Game of Words has over eight thousand hits! It is total madness and I give, nomen omen, my word that I did not expect such numbers :) I will try to make you like this entry too!

          Several photos of the board, to which I prepared a pair of new elements from papercraft. I discovered a new thickness of modeling paper and, as it turned out, it is ideal for building tall buildings with a complex façade texture, for example passages, arches or cornices.

          In addition, I came up with the idea of ​​building a long, narrow area that can be used to build bridges or walls! I also found stickers in the meanders of cabinets imitating moss, which I used for battle games models - I remembered what a great effect they give! In addition, I came up with an idea how to make the aesthetics of larger areas of the board area more rigid, I used a plaid for documents and put a printed texture of grass into it. I liked the effect and made a few of them so that we can juggle various textures depending on the needs - grass, paving stones, or even the rough water !


           Let's move to the attractions of today's meeting.

This is how we fight:

Our character:

Name: Felix Farris Tharran, Race: Hume, Level: 5, Job and level: Knight 1. Speed: 6

Felix wields the Separator sword. It can deal double critical damage with a 5% chance and perform a multiple attack, Combo with a 5% chance.

 

Enemies:

 

BombLVL 5 Speed: 5

 

FlanLVL 5 Speed: 5

IchthonLVL 7 Speed: 5

As a reminder: the higher the character's Speed ​​ratio, the faster the CT bar is loaded. When the CT bar is charged to at least 100, the character has a turn.

Felix has CT = 102 and is his turn. He can perform movement and action - then 100 is subtracted from the CT, he can perform movement OR action - then it is 80 subtracted from CT, he can do nothing and then CT 60 is subtracted.

Felix has Move = 4, so he can move 4 squares from the position he is standing on (purple crystal) and Jump = 3 so he can move up 3cm higher.

I marked the range of Felix's movement with red crystals:

For the needs of this fight, Felix may take the following actions:

a)Make a move and attack the Bomb from its front (-100CT) and expose himself to its Reaction.

 

 

b)Make a move and attack the Flan from its front (-100CT) and expose himself to its Reaction.

c)Make a move and attack the Flan from its left side (-100CT) and expose himself to its Reaction.

 

d)Make a move and attack the Flan from its right side (-100CT) and expose himself to its Reaction.

 

e)Do not move and attack Ichthon from the front thanks to the STONE skill from the Squire job (-80CT) so that he stays in the field and is not exposed to the Reaction. Damage is random, it can be 4DMG or 8DMG depending on the dice roll D2. In addition, when hit with a 50% chance, Felix can push the target by one square.


         

          This is what Felix's possibilities look like. The one he use depends solely on you. The results of the survey will affect how the fight will go. In some time I will publish the next phase of the fight and we will check how it will be its next stages and again decide on further fate of battle!

          As for the rolls of dice, at the next post I will post a video on which all the projections are made in such a way that you would have no doubts about their truthfulness.

Thanks for your attention and until next time! :)

Co zrobi Felix? // What Felix will do?

a) Podejdzie do Bomby i zaatakuje od frontu (-100CT) // move to Bomb and attack front (-100CT)
41%
b) Podejdzie do Flana i zaatakuje od frontu (-100CT) // move to Flan and attack front (-100CT)
41%
c) Podejdzie do Flana i zaatakuje od jej lewej strony (-100CT) // move to Flan and attack left side (-100CT)
41%
d) Podejdzie do Flana i zaatakuje od jej prawej strony (-100CT) // move to Flan and attack right side (-100CT)
41%
e) Użyje umiejętności STONE by cisnąć kamień we front Ichthona (-80CT) // use STONE ability to throw rock at Ichthon's front (-80CT)
41%
Pokaż wyniki Głosów: 41

Komentarze (10)

SORTUJ OD: Najnowszych / Najstarszych / Popularnych

cropper