Regulamin społeczności

I Informacje ogólne
 

1. Wydawcą portalu PPE.pl jest firma Online Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 0000391913, NIP 5833134299, REGON 221465699.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu PPE.pl.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników korzystających z portalu. Nieprzestrzeganie Regulaminu wiąże się z konsekwencjami, które zostały opisane w IV części.
 

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu PPE.pl
 

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).
 

III Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z portalu PPE.pl
 

1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników.

2. Zabronione jest używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe.

3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle rasowym, płciowym, religijnym).

5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.

8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu PPE.pl bez zgody autora. 

9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób) oraz nickami, których nazwa może obrażać pozostałych użytkowników. 

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

12. Należy unikać zamieszczania treści niewnoszących nic do dyskusji (tzw. spam), m.in.: zamieszczania komentarzy typu „świetna gra”, „zgadzam się”, „masz rację” itp.; komentowania kilkunastodniowych aktualności; powielania tematów dyskusji dla danej gry (w takiej sytuacji należy dopisać się do istniejącej już dyskusji, jeśli temat jest zbliżony); zakładania pojedynczych dyskusji bez braku rozwinięcia zagadnienia; zadawania pytań w miejscach do tego nieprzeznaczonych; dopraszania się o aktywności (np. o plusy/minusy lub komentarze) w celu zdobycia Osiągnięcia.

13. Należy dbać o jakość zamieszczanych materiałów (wpisów blogowych, komentarzy) zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym.

14. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników.

15. Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. Jeden użytkownik = jedno konto. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont - wszystkie zostaną zbanowane.

Jeżeli użytkownik w przeszłości posiadał konto na forum PSX Extreme, które zostało przeniesione na portal PPE.pl (konta założone przed 22 kwietnia 2013 roku), ale z tego konta nie korzysta, zobowiązany jest poinformować redakcję o tym fakcie, aby takie konto zostało specjalnie oznaczone. W przypadku gdy Użytkownik założy nowe konto na portalu PPE.pl, mając świadomość posiadania już jednego konta, i nie poinformuje o tym administracji, oba konta (stare i nowe) zostaną zbanowane.

16. Zabronione jest kierowanie obraźliwych uwag w stronę Redakcji, Portalu, Wydawcy, a także działanie na szkodę Portalu poprzez różne aktywności podczas korzystania z Portalu (m.in. pomówienia, oczernianie, insynuacje). Nie podoba Ci się treść newsa czy recenzji? Masz do tego prawo, masz prawo wyrazić swoją opinię, ale wszelkie obraźliwe wypowiedzi pod kątem Autora, Redakcji, Wydawcy będą usuwane, a autor takich wypowiedzi będzie karany. 

17. Użytkownik winień dbać o aktualność danych swojego konta, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła.

18. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

19. Użytkownik może dowolnie korzystać z portalu PPE.pl, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu.

20. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem PPE.pl. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu PPE.pl ([email protected]) lub przesłać takie informacje drogą listowną na adres Wydawcy: Online Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk.

21. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu PPE.pl ([email protected]).
 

IV Kary
 

1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi grożą kary. W przypadku sytuacji nieopisanej w poniższych przykładach, decyzję podejmuje redakcja portalu PPE.pl.

2. Moderator w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika może skorzystać z narzędzi umożliwiających ukaranie Użytkownika. 

  • usunięcie/moderacja treści - wszelkie materiały niezgodne z regulaminem, zawierające spam, wulgaryzmy, obrażające innych Użytkowników mogą zostać usunięte lub moderowane (w przypadku moderacji, np. usunięcie obraźliwego słowa, moderator winien zaznaczyć taką ingerencję w treść materiału). Moderacja/usunięcie treści nie niosą dla Użytkownika żadnych skutków w postaci blokady konta lub ostrzeżeń.  
  • ostrzeżenie i blokada konta – w przypadku naruszenia regulaminu moderator może ukarać Użytkownika ostrzeżeniem. Każde ostrzeżenie to jednocześnie blokada konta:

1. ostrzeżenie to blokada na 1 dzień
2. ostrzeżenie to blokada na 2 dni
3. ostrzeżenie to blokada na 4 dni
4. ostrzeżenie to blokada na 8 dni
5. ostrzeżenie to automatyczne zbanowanie konta na zawsze

Ostrzeżenie znika automatycznie po upływie 4 miesięcy. Jeżeli Użytkownik zgromadzi 5 ostrzeżeń, jego konto zostanie automatycznie zbanowane (patrz: ban). 

  • ban – ostateczna forma kary stosowana w przypadku Użytkowników, którzy w wyraźny sposób naruszają zasady Regulaminu. Ban ma formę bezterminową i całkowicie uniemożliwia korzystanie z portalu.
  • powiadomienie providera internetowego danego użytkownika (w przypadku szczególnie rażących form naruszenia Regulaminu).
  • powiadomienie odpowiednich organów władzy publicznej (w przypadku naruszeń prawa Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Upomniany Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary.

4. W przypadku braku wyrażenia zgody na nałożoną karę, Użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu PPE.pl drogą mailową ([email protected]).   

5. W sprzecznych sytuacjach nieokreślonych przez Regulamin decyzję zawsze podejmuje Redakcja.
 

V Polityka prywatności
 

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są tutaj.
 

VI Postanowienia końcowe
 

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu PPE.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu PPE.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy [email protected].

Aktualizacja: 16 czerwca 2023.

cropper